Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

We hanteren twee sets algemene voorwaarden, één voor al onze educatieve projecten onder de titel “Media Leren Maken” en één voor al onze media projecten onder de titel “Media Laten Maken”;

 

Algemene Voorwaarden Studio Z

MEDIA LEREN MAKEN

Op alle offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan inzake door ons te verrichten workshops, cursussen en trainingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Definities:

Studio Z: Studio Z Media Leren Maken, de afdeling van Studio Z die Kunst- en Cultuureducatie ontwikkelt, organiseert en uitvoert.

Lesaanbod: de workshop / cursus / training die Studio Z het onderwijs aanbiedt.

Instrumentarium:  Alle benodigdheden en toebehoren die Studio Z voor de workshop inzet (o.a. iPads, tablets, beamer, animatiestudio’s, achtergrond doeken, klei, etc).

Offerte:  Een optie met kostenindicatie van Studio Z met daarin het aangeboden lesaanbod en de uitvoering ervan beschreven.

Overeenkomst: De door beide partijen schriftelijk bevestigde offerte waarmee doorgang van het, zoals in de offerte aangegeven lesaanbod, officieel wordt overeengekomen. Deze zal in pdf-vorm worden verzonden.

Wederpartij:  de natuurlijke- of rechtspersoon die met Studio Z een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie Studio Z een aanbieding doet.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Z gesloten overeenkomsten op het gebied van Creatieve Media Educatie.

1.3 De Wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van Studio Z.

1.4 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door Studio Z, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.

1.5 Indien Studio Z niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Z in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

1.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.

Artikel 2 – Offertes / Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle door Studio Z gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende een maand na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte anders is vermeld.

2.2 Indien door Studio Z een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Studio Z en haar Wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Studio Z van een door de Wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van deze offerte door een bevoegd persoon (per pagina geparagrafeerd en op de laatste pagina op de aangewezen plek ondertekend). Dit getekende exemplaar kan per post of per mail (gescand) worden geretourneerd.

2.3 Het lesaanbod dat overeengekomen is, is bindend voor beide partijen in de zin der wet. Studio Z is verplicht de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren, waarbij de Wederpartij verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de Wederpartij zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen. Studio Z kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, diefstal of inbeslagname van installaties/instrumenten van derden, tenzij grove nalatigheid bewezen is.

2.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van Studio Z, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Studio Z zijn bevestigd.

2.5 Wanneer er een offerte is uitgebracht en er vindt na deze datum een wijziging in leerlingenaantal plaats, dan dient de Wederpartij dit te allen tijde aan Studio Z door te geven. Een dergelijke wijziging kan een tariefwijziging tot gevolg hebben, waarvan de Wederpartij uiteraard schriftelijk op de hoogte zal worden gebracht.

2.6 Wijzigingen in de inhoud van de opdracht of in de leerlingaantallen, die plaatsvinden na het uitbrengen van de offerte, kunnen tot één maand voor de datum van uitvoering worden doorgevoerd. Wijzigingen na deze periode kunnen niet meer worden doorgevoerd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, wij zullen dit altijd schriftelijk doorgeven.

Artikel 3 – Tarieven

3.1 De tarieven van Studio Z zijn wat betreft de activiteiten voor kinderen onder de 21 jaar niet aan BTW onderhevig tenzij expliciet op de nota vermeld. Dit geldt voor alle vormen van leveringen en diensten op het gebied van Creatieve Media Educatie.

3.2 De tarieven van het lesaanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Voor de facturering gelden de tarieven van het schooljaar waarin het lesaanbod plaatsvindt.

3.3 Voor de uitvoering van opdrachten buiten Gelderland en Overijssel worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht:

 • Reisuren vallen buiten de lesuren en worden apart berekend, waarbij het uurtarief à 50% van de daadwerkelijk gereisde uren in rekening gebracht wordt.
 • De reiskosten bedragen €0,19 per gereisde kilometer tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 – Betalingscondities

4.1 Studio Z zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na realisering van het lesaanbod het verschuldigde bedrag factureren. Hierbij verplicht de Wederpartij de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn, welke is vastgelegd op 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Mocht de Wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Studio Z de volgende procedure volgen:

 1. Na de 1e aanmaning/herinnering heeft de Wederpartij 30 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere kosten.
 2. Blijft de Wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Studio Z gerechtigd over te gaan tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de opdrachtgever conform het Nederlands recht.
 3. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 15 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Geschillen omtrent facturering ontslaan de Wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde betalingstermijnen. Wederpartij verplicht zich ten allen tijde tot betaling van het gefactureerde.

Artikel 5 – Annulering & Wijziging

5.1 Bij verplaatsing naar een andere datum van een in overleg ingeplande en bevestigde activiteit brengen we € 15,- administratiekosten in rekening.

5.2 Indien het lesaanbod door onverwachte redenen van de zijde van Studio Z, zoals ziekte of andere dringende redenen geen doorgang kan vinden, dan zal Studio Z, na overleg met de Wederpartij, indien noodzakelijk en mogelijk een vervanger sturen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren. Indien het niet mogelijk is een vervanger te sturen zal Studio Z een nieuwe datum voorstellen om de overeengekomen opdracht uit te voeren. Studio Z dient de Wederpartij daaromtrent tijdig te informeren.

5.3 Een overeenkomst kan door de Wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van €15 administratiekosten en/of een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt volgens de navolgende staffels.

Bij annulering tot langer dan 7 werkdagen: €15 administratiekosten

Bij annulering van 7 werkdagen tot 2 werkdagen vóór aanvang: 50 % van de afgesproken prijs

Bij annulering binnen 2 werkdagen vóór aanvang: 100% van de afgesproken prijs

Artikel 6 – Intellectuele eigendom 

6.1 Alle door Studio Z verstrekte stukken, zoals handouts, powerpoints, lesmateriaal, muziek, afbeeldingen, filmpjes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Studio Z worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6.2 Alle door Studio Z voor de activiteit ontwikkelde stukken, ideeën en werkwijzen blijven ten allen tijde eigendom van Studio Z. Studio Z behoudt zich het recht voor om deze stukken, ideeën en werkwijzen in haar andere projecten te gebruiken.

Artikel 7 – Uitvoering

7.1 Studio Z is te allen tijde gerechtigd om een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer voor de uitvoering van de opdracht.

7.2 Studio Z heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

7.3 Studio Z zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

7.4 Studio Z kan tijdens de uitvoering van de opdracht een foto- of videograaf inzetten om beeldmateriaal voor uitingen op social media, website en officiële uitingen als jaarverslagen en subsidieaanvragen te verzamelen. Wij vragen vóór gebruik van dit beeldmateriaal altijd toestemming aan de (ouders/verzorgers van de) deelnemers die duidelijk herkenbaar in beeld komen.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 Alle schade aan het instrumentarium, waaronder verlies of diefstal, of door of met het instrumentarium veroorzaakt, is voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij er sprake is van door de Wederpartij bewezen opzet of grove schuld van Studio Z. Bij diefstal is de Wederpartij verplicht de verkoopprijzen van het instrumentarium aan Studio Z te vergoeden, onverminderd de overige rechten van Studio Z.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 In geval Studio Z door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is Studio Z gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Studio Z gehouden is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.

9.2 Indien Studio Z door overmacht niet zelf aan haar verplichtingen kan voldoen, en het project niet opgeschort kan worden, dan zal Studio Z zich inspannen om in overleg met de Wederpartij naar passende vervanging te zoeken, zodat het project alsnog uitgevoerd kan worden. Studio Z kan niet garanderen dat passende vervanging gevonden wordt.

9.3 Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Studio Z tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

9.4 Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.

9.5 Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.

9.6 Indien door overmacht Studio Z niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Studio Z nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade. De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.

9.7 Mocht onverhoopt de Wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

Artikel 10. Klachten

10.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Studio Z zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio Z in staat is adequaat te reageren.

10.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Studio Z de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Studio Z overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Studio Z erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Studio Z slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Einde overeenkomst

11.1 Studio Z is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:

 1. Het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt.
 2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd.
 3. De Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
 4. De Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.
 5. De Wederpartij de bedrijfsvoering staakt.
 6. De Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.
 7. Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de Wederpartij terstond verplicht Studio Z hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat Studio Z dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door Studio Z verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op elke overeenkomst tussen Studio Z en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Studio Z worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Z gevestigd is.

 


Algemene voorwaarden Studio Z

Algemene voorwaarden 

MEDIA LATEN MAKEN

LAATSTE UPDATE: 02-2023

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Studio Z: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Studio Z, gevestigd aan de Scheepvaartstraat 6A te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08201457;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Z en de opdrachtgever;
 3. opdrachtgever: het bedrijf dat aan Studio Z de opdracht heeft gegeven tot het maken van een mediaproductie;
 4. werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen, concepten, ideeën, voice-over teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, films, afbeeldingen, animaties en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door Studio Z zijn vervaardigd;
 5. mediaproductie: de mediaproductie die Studio Z in opdracht van de opdrachtgever maakt;
 6. productie: de werkzaamheden die Studio Z uitvoert die leiden tot de oplevering van de mediaproductie;
 7. content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd en die in de mediaproductie verwerkt dienen te worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Studio Z en op alle overeenkomsten tussen Studio Z en de opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4 De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.5 Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Studio Z vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6 Indien Studio Z niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Z in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7 Studio Z heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

3.1 Ieder aanbod en alle offertes van Studio Z zijn vrijblijvend. Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij expliciet anders vermeld.

3.2 De offerte is gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, voor andere projectgerelateerde zaken en voor de oplevering van de mediaproductie. Studio Z bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Studio Z opgegeven eisen en specificaties van de gewenste mediaproductie en andere gegevens waarop Studio Z haar aanbod of offerte baseert.

3.4 Het kan voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

3.5 Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW.

3.6 Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of e-mailberichten van Studio Z of op haar website is Studio Z niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

3.7 Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Studio Z wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Studio Z onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

3.8 Indien Studio Z voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van Studio Z te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Studio Z het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte van Studio Z heeft ondertekend en aan Studio Z heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Studio Z.

4.2 Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht:

 1. alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
 2. de eventuele (annulerings)kosten die Studio Z aan ingeschakelde derde moet betalen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Studio Z zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.2 Studio Z heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

5.3 Studio Z zal nimmer gehouden zijn, werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.4 Studio Z kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten

6.1 Indien van toepassing worden alle eventuele gemaakte reis- en verblijfskosten beschouwd als additionele kosten. Deze zijn niet meegenomen in de offerte. De eventuele reis- en verblijfskosten worden apart toegevoegd op de eindfactuur. Studio Z hanteert een vergoeding van € 0,30 per gereden kilometer.

Artikel 7. Oplevertijden

7.1 De door Studio Z opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.2 In het geval dat een door Studio Z met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

7.3 Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Studio Z.

7.4 Indien Studio Z het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Studio Z de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Z aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Studio Z voorgeschreven specificaties.

8.2 De opdrachtgever zal Studio Z steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking te stellen.

8.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Studio Z voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

8.4 De opdrachtgever is gehouden Studio Z onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.

8.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan Studio Z een opdracht te geven tot het maken van een mediaproductie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Studio Z constateert of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste mediaproductie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Studio Z het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Studio Z is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste mediaproductie de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.

8.7 Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan Studio Z nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings-) schade die daaruit voortvloeit. Indien deze vertraging tot meerwerk leidt voor Studio Z dan is Studio Z gerechtigd de kosten hiervan op nacalculatie in rekening te brengen bovenop de afgesproken projectkosten.

8.8 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Studio Z niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Studio Z handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Studio Z daardoor lijdt en heeft Studio Z het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Muziek

9.1 Voor muziek die in een mediaproductie wordt gebruikt en waarvan de rechten in beheer zijn bij een organisatie die licenties voor het gebruik van deze muziek in commerciële producties verkoopt, zoals PremiumBeat.com, worden de kosten van deze licentie opgenomen in de eindfactuur.

9.2 Voor muziek die in een mediaproductie wordt gebruikt en waarvoor geen licentie kan worden gekocht zoals omschreven in artikel 9.1, moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd op de eindfactuur.

Artikel 10. Betaling

10.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

10.3 Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Studio Z op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.

10.6 Studio Z kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Studio Z verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content berusten bij de opdrachtgever of diens licentiegevers. De opdrachtgever verleent Studio Z voor het realiseren van de mediaproductie een niet-overdraagbare licentie op het content voor het enkele doel en de duur van de productie.

11.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij Studio Z.

11.3 Studio Z verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.

11.4 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Studio Z, dan heeft Studio Z het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Studio Z daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

11.5 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Studio Z voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

11.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, logo’s of andere rechten van intellectuele eigendom uit het werk te verwijderen of te wijzigen.

11.7 Artikel 11.6 is niet van toepassing indien de aard van het werk zich daar niet voor leent.

11.8 Overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan slechts schriftelijk middels een daartoe bestemde overeenkomst worden overeengekomen.

11.9 Studio Z is gerechtigd de animatie te gebruiken voor eigen publiciteit of pr- doeleinden. Dit betekent dat Studio Z gerechtigd is de mediaproductie op haar website te plaatsen.

Artikel 12. Onderzoek naar het bestaan van rechten

12.1 Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12.2 De opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 13. Klachten

13.1 Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Studio Z zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio Z in staat is adequaat te reageren.

13.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Studio Z de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Studio Z overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Studio Z erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Studio Z slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 Studio Z kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2 De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Studio Z is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Studio Z tegen alle aanspraken ter zake.

14.3 Studio Z is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

14.4 Iedere aansprakelijkheid van Studio Z voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

14.5 Indien Studio Z aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Z beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Studio Z gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Studio Z beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.6 De opdrachtgever vrijwaart Studio Z voor vorderingen die derden tegen Studio Z instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Studio Z niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Studio Z op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Studio Z mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

14.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Studio Z vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Studio Z kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Van overmacht aan de zijde van Studio Z is onder andere sprake indien Studio Z verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, asteroïde inslag, invasie door buitenaards leven, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte of overlijden van een of meerdere medewerkers van Studio Z, defecten aan machines, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.

15.2 In geval van overmacht zal Studio Z vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Studio Z als de opdrachtgever gehouden zijn om die te benutten.

15.3 Indien er sprake is van een overmachtsituatie zoals omschreven in artikel 15.1, dan zal Studio Z de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

16.1 Studio Z is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Studio Z omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 3. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 4. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 5. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 6. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

16.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Studio Z op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Z de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

16.3 Studio Z is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Studio Z de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Studio Z de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.

16.4 Studio Z behoudt te allen tijde het recht de schades aan de opdrachtgever in rekening te brengen die Studio Z lijdt doordat de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens Studio Z is nagekomen. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2 Indien Studio Z – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Studio Z zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Studio Z niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op elke overeenkomst tussen Studio Z en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Studio Z worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Z gevestigd is.

 

 

 

 

© 2023 Studio Z B.V. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.